Haberler

07
 
28

hizmet-ihracatlarinda-efatura-sureci-egitimi.html

[Devamını oku...]

05

 18/5/2017 tarihli 7020 sayılı “Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması İle Bazı Kanunlarda ve Bir

Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun” 27/5/2017 tarihli ve 30078
sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

Anılan Kanun’un 4 üncü maddesinin yedinci fıkrası ile 5174 sayılı Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği
ile Odalar ve Borsalar Kanunu hükümlerine göre üyelerin oda ve borsalara olan aidat, navlun
hasılatından alınacak oda payları ve borsa tescil ücreti ile oda ve borsaların Türkiye Odalar ve Borsalar
Birliğine olan aidat borçları asılları yer almaktadır. Yukarıda anılanlar haricindeki oda ve borsa
alacakları bu madde kapsamı dışındadır. Bu çerçevede;

1 -) Anılan madde 31/3/2017 tarihinden (bu tarih dâhil) önceki alacakların tahsilini düzenlemektedir ve
borçlarını 6736 sayılı Kanun kapsamında yapılandıranlara veya yapılandırma başvurusunda
bulunanlara işbu Kanun kapsamında yapılandırma hükümlerden yararlanma imkanı tanınmamaktadır.
Borçlarını 6736 sayılı Kanun kapsamında yapılandıranlar sadece 1/7/2016 ve 31/3/2017 tarihleri
arasındaki borçlan için işbu Kanun kapsamındaki yapılandırma hükümlerden yararlanabilirler.

2-                    ) Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarih olan 27/5/2017 tarihinden önce üyelerin borç asıllarmm
kısmen veya tamamen ödenmiş olması halinde, ödenmiş borç asıllanna isabet eden faiz, gecikme faizi,
gecikme zammı. gibi feri alacaklar, üyelerin herhangi bir başvuru yapmasına gerek kalmaksızın
Yönetim Kurulu Kararma istinaden alacak kayıtlarından silinecektir. Kısmen ödeme olması halinde,
bu ödemeye tekabül eden orandaki gecikme zamları affedilecek olup, ödenmemiş kısma ilişkin
gecikme zamlarının silinmesi söz konusu olmayacaktır.

3-                     ) Üyelerin madde de düzenlenen taksitlendirme imkanından yararlanabilmesi için 31/7/2017 tarihine
kadar oda ve borsaya bir dilekçe ile başvurması şarttır.

4-                     ) Taksitli ödeme yapmak istemeyen üyeler olması durumunda başvuru dilekçelerinde belirtmek
kaydıyla, ilk taksit ödeme süresi sonuna kadar aidat borcu aslının tamamını yatırarak bu Kanun
hükmünden faydalanabilir.

5-                     ) Başvuru üzerine, oda ve borsa tarafından üyenin asıl alacağı olan toplam meblağ üyenin talebi
doğrultusunda azami altı taksite kadar bölünebilir. Üyenin talebi üzerine bölünen taksitler ödeme
zamanları ile birlikte üyelere bildirilir. Birinci taksitin son ödeme günü 31/8/2017 olup, altı aylık taksit
yapılması durumunda kalan beş taksit birer aylık dönemler halinde tahsil edilecektir. (Vade son ödeme
tarihleri: 30/9/2017 - 31/10/2017 - 30/11/2017 - 31/12/2017 - 31/1/2018)

6-                    ) Başvuru üzerine, hesap edilen aidat aslı 120 no.lu hesaptan 123 no.lu hesaba aktarılır.

7-                    ) Taksitlerin herhangi birinin anılan maddede öngörülen süre ve şekilde kısmen veya tamamen
ödenmemesi halinde, bu kapsamda tahsil edilen tutarlar üyenin anapara borcundan düşülerek, taksitin
ödenmediği tarih itibariyle 123 no.lu hesapta kalan borç tutarı 120 no.lu hesaba devredilir.
Yapılandırma iptal edilerek aidat borcu eski haline döndürülür ve o ana kadar yapılan tahsilatlar Bütçe
ve Muhasebe Yönetmeliğinin 58 inci maddesinde belirtilen sıralamaya göre borçtan düşülür ve 6183
sayılı Amme Alacaklarımn Tahsili Usulü Hakkında Kanun uyarınca günlük gecikme zammı tahakkuk
ettirilmeye devam edilir.

8-                    ) Toplam anapara borç tutarı yukarıda yer alan 5 inci maddede belirtilen şekilde ve yine maddede
belirtilen süreleri geçmemek kaydıyla kredi kartıyla da taksitlendirilebilir.

9-                    ) Oda ve borsa aidat borçları nedeniyle icra işlemlerinin başlatılmış olması durumunda
taksitlendirme için başvuran üyelerin icra işlemleri durdurulur, bu kapsamda mahkeme ve icra
masrafları ile vekâlet ücretini ilk taksit tutan ile birlikte ödemeleri şarttır. Taksitlendirme imkanından
yararlanmak isteyen borçluların dava açmamalan, açılmış davalardan vazgeçmeleri ve kanun yollarına
başvurmamaları gerekmektedir. Taksitlerden herhangi birinin süresinde ödenmemesi halinde, o tarihe
kadar tahsil edilen tutarlar düşüldükten sonraki kısım için icra takibine devam edilir.

[Devamını oku...]

18
 Ispanyol Heyet
 Antakya Ticaret Borsasi Baskani Sn.Mehmet Ali Kuseyri araciligi ile Antakya'ya gelen Ispanyol Heyet Carlos Vivancos ve Ispanya'nin en onemli gaz...

[Devamını oku...]

16
 T.C Gelir İdaresi Başkanlığı Hatay Vergi Dairesi Başkanlığından gelen 6736 sayılı kanun ile ilgili yazı yazımız ekindedir
09
Keşan Ticaret ve Sanayi Odası borsamızı ziyaret etti
     
Sayfa 10 / 33İlk   Geri   5  6  7  8  9  [10]  11  12  13  14  İleri   Son   
Yazdır